Metodologia

Metodología

Mugimendu autonomoa Haur Hezkuntzan

Movimiento autónomo en Educación Infantil

Haur Hezkuntzan mugimendu autonomoarekiko apustu argia egin dugu. Gure haurren garapen integralari hoberen erantzuten dion hezkuntza filosofia delako. Gainera, berritzeguneak antolatutako mugimentu autonomoaren juntadizioekin bat egiten dugu lan.

En Educación Infantil hemos hecho una apuesta firme por el movimiento autónomo. En la filosofía educativa que mejor responde al desarrollo integral de nuestras niñas y nuestros niños. Además estamos trabajando con el berritzegune en las juntadiciones que ha organizado sobre el movimiento autónomo. 

Mugimendu autonomoa ezarri da Haur Hezkuntzan

Se ha implementado el movimiento autónomo en Educación Infantil 

Material naturalei indarra eman eta inguru goxoak sortu dira

Se ha dado prioridad a los materiales naturales y se han creado espacios cálidos.

Esperimentazioa sustatzen dugu baliabide ezberdinak erabiliz

Fomentamos la experimentación mediante diferentes recursos

Artearen dimentsio guztiei bere tokia ematen zaie

Se le da espacio a las diferentes moladidades de arte

Jolas sinbolikorako material ez egituratuak erabiltzen dira, sormenari bere lekua emanez

En el juego sinbólico utilizamos materiales no estructurados, dando espacio a la imaginación

Aurre idazketa-irakurketa lantzen dugu modu oso ludikoan.

Trabajamos de una manera lúdica la pre-escritura y lectura

Haurren nahiak eta interesak kontutan hartuz, gai ezberdinak eskaintzen dizkiegu haien ikerketak egin ditzaten.

Partiendo de los deseos e intereses del alumnado, ofrecemos diferentes temas sobre los que puedan investigar

2 URTEKO GELAK: PROBOKAZIOAK

AULAS DE 2 AÑOS: PROVOCACIONES

Haur Hezkuntzako 2 urteko geletan probokazio ezberdinen bidez, haurren pentsamendu dibergentearen ahalbidetzea ematen da. 

Probokazio horien aurrean, haiek jolas eta ekintza libreak eginaz aritzen dira. Honetarako gela huts batean, material ezberdinak eta kokatzeko modu ezberdinekin jolasten du irakasleak.

En el aula de 2 años de Educación Infantil, mediante diferentes provocaciones, posibilitamos el trabajo del pensamiento divergente.

Frente estas provocaciones, las niñas y los niños juegan libremente. Para esto, las profesoras utilizan un aula vacía, todo tipo de materiales y diferentes maneras de hacer las composiciones.

Eskolako haurrak probokazio ezberdinen aurrean jolasean

Diferentes niñas y niños del colegio jugando con las provocaciones.

Era guztietako materialak aurkezten dira modu oso ezberdinetan

Se presentan todo tipo de materiales de todo tipo de maneras

MATERIAL NATURALAK

MATERIALES NATURALES

AURKEZPEN EZBERDINAK

DIFERENTES PRESENTACIONES

JOLAS ASKEA

JUEGO LIBRE

Proiektuen bidezko ikaskuntza Lehen Hezkuntzan

Aprendizaje por Proyectos en Educación Primaria

Lehen Hezkuntzan, aldiz, proiektuen bidezko ikaskuntzan diardiagu. Haurren interesetatik edo irakasleek proposatutako gai edo probokazio ezberdinetatik abiatzen dira, ikasgai ezberdinak nahastuz, modu diziplinarteko batean lantzeko

En cambio, en Educación Primaria, trabajamos por proyectos. Parten de los intereses del alumnado o de un tema propuesto por alguna profesora o profesor; para así, trabajar de una manera multidisciplinar  diferentes asignaturas.SEIGARREN MAILAKOEN ELIKADURA ETA OSASUN ALDIZKARIA

LA REVISTA DE NUTRICIÓN Y SALUD DE LAS CLASES DE SEXTO

6. MAILAKO IKASLEEK GORPUTZA ETA OSASUNAREN INGURUKO PROIEKTUAREN AZKEN ATAZA BEZALA, ALDIZKARI BAT OSATU ZUTEN. ALDIZKARI HONETAN, MOTA EZBERDINETAKO TESTUAK ETA DENBORA PASAK SARTU ZITUZTEN. EUSKARA, GAZTELANIA ETA ZIENTZIAK UZTARTZEN ZITUEN PROIEKTUA EGIN ZUTEN.

OSO LAN POLITA ETA ABERASGARRIA EGIN AHAL IZAN ZUTEN.

LAS/OS ALUMNAS/OS DE SEXTO, COMO TRABAJO FINAL DEL PROYECTO HICIERON UNA REVISTA SOBRE SALUD Y NUTRICIÓN. EN ÉL, METIERON DIFERENTES TEXTOS Y PASATIEMPOS. MEDIANTE EL PROYECTO TRABAJARON LAS ASIGNATURAS DE EUSKARA, CASTELLANO Y LAS CIENCIAS DE UNA FORMA CONJUNTA.

HICIERON UN TRABAJO MUY BONITO E INTERESANTE.

GAIXOTASUN EZBERDINAK LANDU ZITUZTEN

TRABAJARON DIFERENTES ENFERMEDADES

ELIKAGAI MOTAK ERE LANDU ETA SAILKATU ZITUZTEN

TRABAJARON LOS ALIMENTOS Y SU CLASIFICACIÓN

KIROLA ERE LANDU ZUTEN

TAMBIÉN TRABAJARON EL DEPORTE

GAIXOTASUN EZBERDINAK LANDU ZITUZTEN...

TRABAJARON DIFERENTES ENFERMEDADES...

...ETA HORIEK SENDATZEKO BIDEAK

...Y SUS CURAS

ETA ELIKAGAIEKIN LOTUTAKO ASMAKIZUNAK

Y ADIVINANZAS RELACIONADAS CON LOS ALIMENTOS

LAUGARREN ETA BOSTGARREN MAILAKOAK ZIENTZIALARI

LOS GRUPOS DE QUINTO Y SEXTO CIENTÍFICAS/OS

LAUGARREN ETA BOSGARREN MAILAKO IKASLEAK ZIENTZIALARI BILAKATU ZIREN ETA AINTZINAKO ZIBILIZAZIOEN IKERKETA EZBERDINAK EGIN ZITUZTEN ARAZO EGOERA BATETIK ABIATUTA.

LAS/OS ALUMNAS/OS DE CUARTO Y QUINTO CURSO SE CONVIRTIERON EN INVESTIGADORAS/ES Y HICIERON DIFERENTES INVESTIGACIONES SOBRE ANTIGUAS CIVILIZACIONES PARTIENDO DE UNA SITUACIÓN-PROBLEMA